Privatumo politika

Kaimo turizmo sodyba „Bražuolėje pas Juozą“ IVP NR: 016702, buveinės adresas: Draugystės g. 3, Bražuolės kaimas, Trakų raj. (toliau –Duomenų valdytojas ) privatumo politika taikoma tais atvejais, kai per internetinę svetainę http://www.brazuolejepasjuoza.lt/ (toliau – Svetainė) pateikiate mums savo asmens duomenis.

Tvarkydama asmens duomenis duomenų valdytojas, vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais.

Kaimo turizmo sodyba „Bražuolėje pas Juozą“ pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, apsilankiusio Svetainėje, teisę į privatumą, todėl šioje Privatumo politikoje pateikia informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Kokią informaciją apie Jus renkame?

Renkame toliau nurodytą informaciją tam, kad galėtume suteikti, pagerinti ir apsaugoti mūsų teikimas paslaugas Jums:

1. Asmeniniai duomenys

Kai naudojatės mūsų svetaine, mes galime rinkti tam tikrą Jus identifikuojančią informaciją, t. y. kai pateikia užklausos formą, mes renkame Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį.

2. Naudojimo duomenys

Mes taip pat galime rinkti informaciją, kurią Jūsų naršyklė pateikia, kai apsilankote Svetainėje ar kai prisijungiate prie Svetainės per mobilųjį įrenginį.

3. Slapukų duomenys

Svetainėje naudojami slapukai, kad galėtume stebėti veiklą mūsų Svetainėje ir laikyti tam tikrą informaciją.

Kokiais tikslais renkami asmens duomenys?

Asmens duomenys Svetainėje renkami šiais tikslais:

  • aptarnavimo ir pagalbos suteikimui
  • apdoroti kliento rezervacija;
  • informavimui apie pasikeitimus;
  • kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui;
  • verslo analitikai bei statistikos analizėms, bendriesiems tyrimams, kurie leidžia gerinti asociacijos veiklą;
  • techninių problemų sprendimui ir jų atsiradimo užkirtimui.
  • Sąskaitų-faktūrų išrašymui-siuntimui.

Iš kur gaunami Jūsų asmens duomenys?

Asmens duomenys gaunami iš Jūsų pateiktos informacijos užpildant užklausos formą.

Jūs užtikrinate, kad pateiksite kaimo turizmo sodybai „Bražuolėje pas Juozą“ tikslius ir teisingus asmens duomenis ir nepateiksite trečiųjų asmenų duomenų.

Asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai

Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi tik teisės aktuose nustatytais asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais (pagrindais) ir tik tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo gauti. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tik turint teisėtą pagrindą, t. y.:

siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas), t. y. Jums užsakant paslaugas per mūsų Svetainę, arba

Jums išreiškiant sutikimą tvarkyti asmens duomenis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), t. y. kai siekiate susisiekti su mumis.

KAM ATSKLEIDŽIAME LANKYTOJO INFORMACIJĄ?

Įsipareigojame neperduoti Lankytojo asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus:

•Jei lankytojas sutinka atskleisti savo asmeninius duomenis ir apie tai patvirtina raštu.

•Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

INFORMACIJA IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ:

Lankytojui prisijungiant per socialinių tinkle paskyras, tarkime “Facebook”, “Gmail” ir kt. gaunama informacija gali būti siejama su kita informacija, kurią mes gauname Lankytojui lankantis mūsų internetinėje svetainėje.

Ar mano duomenys yra perkeliami kažkur kitur?

Jūsų duomenys yra saugomi tik svetainės duomenų bazėje užsakymo metu. Niekur kitur duomenys nėra skelbiami, ar perkeliami.

Jeigu norite, kad Jūsų duomenys būtų panaikinti iš sistemos atlikus užsakymą prašome susisiekti su mumis el. paštu: brazuolejepasjuoza@gmail.com ir duomenys bus nedelsiant ištrinti. Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu: Tel.: +37061515637, el. Paštu: brazuolejepasjuoza@gmail.com

Jūsų teisės

teisė susipažinti su savo asmens duomenimis, įskaitant teisę į asmens duomenų kopiją;

teisė reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu jie yra netikslūs;

teisė reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);

teisė reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;

teisė į duomenų perkeliamumą;

teisė nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

Jūs taip pat turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo valia duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais (kai toks sutikimas buvo duotas) informuojant Asociaciją nurodytais kontaktais. Tačiau sutikimo atšaukimas nedaro įtakos Jūsų asmens duomenų tvarkymo, vykdyto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Kad galėtumėte įgyvendinti šias teises, turite pateikti mums prašymą raštu ir tokiu būdu, kuriuo galėtume Jus identifikuoti.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.

Privatumo Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo Lankytojas ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir jos teikiamomis paslaugomis, bei patvirtina savo sutikimą, laikoma, kad Lankytojas sutinka su šiais papildymais ir/ar pakeitimais.

Ši Politika peržiūrima ne rečiau kaip kartą per 2 (dvejus) metus ir, esant poreikiui, atnaujinama.

Vieta verta Jūsų dėmesio!